EN | TR

Bölüm Tanıtımı

Kuruluş
Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü 2011 yılı içinde Teknoloji Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine başlamış ve 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanun ile kurulan Tarsus Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Enerji Sistemleri Mühendisliği, her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesinden, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda ulusal ve uluslararası strateji geliştiren bir mühendislik disiplinidir. Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programının amacı, yenilenebilir ve tükenebilir (veya yenilenemeyen) enerji tesislerinde geleceğin donanımlı enerji sistemleri mühendislerini yetiştirmektir. Enerjide dışa bağımlılığının en aza çekilmesi, ulusal ve çevre dostu enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak enerji stratejilerinin belirlenmesi ve devlet politikası haline getirilmesinde, enerji sistemleri mühendisine büyük görevler düşecektir. Bu nedenle Enerji Sistemleri Mühendisliği çok büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Enerji Sistemleri Mühendisi, özellikle Avrupa müktesebatına uyum süreci çerçevesinde ve serbest piyasa ekonomisinde, hem dünyada hem de ülkemizde ihtiyaç duyulacak en önemli mesleklerden biri olacaktır. Bölümümüzün öğretim dili Türkçedir. 

Kazanılan Derece 
Enerji Sistemleri Mühendisi Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 
LİSANS

Kabul ve Kayıt Koşulları 
Lise diplomasına sahip, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası sınavlarda belirli başarıyı gösteren adaylar, tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak, yerleştirilir. 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları 
"Tarsus Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerini sağlayan ve 240 AKTS kredisi yeterliliği ile programda yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci diploma almaya hak kazanır. 2. ve 3. sınıf yaz stajları zorunlu olup 30 iş gününü kapsamaktadır. Ayrıca, 4. sınıfın bir döneminde iş yeri eğitimi yapılması zorunludur. Bölümde oluşturulan staj komisyonu ve iş yeri eğitim komisyonları, öğrencilerin staj/iş yeri eğitim raporu dosyalarını inceler ve gerektiğinde sözlü mülakat yaparak sonuçları ilan eder. Mezuniyet için staj ve iş yeri eğitiminde başarılı olma şartı bulunmaktadır. 


Program Profili
Alanında uzman genç ve dinamik bir akademik kadro sahip olan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde geniş kapsamlı ve uygulamalı eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. Bölümümüz enerji için verimli, güvenilir ve sürdürülebilir ortam hazırlayan, teknolojiden çevreci ve bilimsel bir yaklaşımla yararlanan ve araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünmeyi özümsemiş nitelikli bilim insanı yetiştiren bir bölüm olmayı kendine amaç edinmiştir. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü enerji konusunda duyarlı, doğayı seven, istekli ve yaratıcı, çevreye ve bilime saygılı, yenilikçi, üretmeyi ve uygulamayı seven, enerji üretiminde; kaynaktan son kullanıma kadar sürecin tüm aşamalarını planlayabilen, yönetebilen, mezunlar yetiştirmeyi öz görev olarak kabul etmiştir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte enerjiye duyulan talep de önemli derecede artmaktadır. Ülkelerin ekonomisini ciddi derecede etkileyen bu durum enerji verimliliği, enerji planlaması ve enerjinin doğru tüketilmesi politikalarının oluşturulması ile minumum seviyeye düşürülebilir. Tüm bu politikalar üzerine hizmet verecek ve görev yapacak bir multi-disipliner mühendislik alanına ihtiyaç duyulduğu ve ileride de bu ihtiyacın artacağı düşünüldüğü için Enerji Sistemleri Mühendisleri diğer mühendislik alanlarıyla iş birlikçi çalışmalarda yer alacaktır. 

İstihdam Olanakları 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Bor Enstitüsü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ), Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı, Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ), Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK), BM Hidrojen Enstitüsü, TCDD, Taş Kömürü, vb. gibi kamu kurumlarında, enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm özel sektör alanlarında, Mezunların Pedagojik eğitim almaları halinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerinde "Teknik Öğretmen" olarak, görev yapabileceklerdir. 

Üst Derece Programlara Geçit
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve ilgili enstitünün yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 
Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler, Tarsus Üniversitesi "Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yapılır. Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girerek sınavdan 50,00 veya daha yüksek puan alan ve yarıyıl başarı puanı 50,00 veya daha yüksek olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. 

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması yanısıra, programdaki derslerin toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre 240 olmalıdır. Ayrıca zorunlu yaz stajları başarıyla tamamlanmış olmalıdır. 


Çalışma şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Öğrencilerin kazanacakları deneyim, tamamen eşsiz ve disiplinler arası bir program yaklaşımı ışığında, temiz ve yenilenebilir enerjinin üretimi, depolanması ve dağıtımı ile geleneksel sistemlerle bütünleşmesi konularında olacaktır. Bölümümüz 2 profesör, 3 doçent ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere 7 akademik personelden oluşmaktadır. Üniversite bünyemizde bulunan kütüphaneden bölüm öğrencilerimiz de yararlanabilmektedir. Kampüs alanımız içerisinde halı saha futbol alanı ile basketbol alanı olmak üzere 2 spor sahası bulunmaktadır. Üniversitemizin ortak kantin alanını tüm öğrencilerimiz kullanabilmektedir.